Magdanscenter

Orientalisk magdans från Libanon & Egypten

Stadgar

Stadgar

Stadgar för den Orientaliska Kultur, Musik, Dansföreningen i Stockholm.

 • 1 Namn
  Föreningens namn är Orientaliska kultur, musik, Dansföreningen i Stockholm med förkortningen  O.K.M.D.F.S.
 • Verksam i Odenplan, Stockholm.
  O.K.M.D.F.s. är en ideell förening,  (802455-3565)
 • 2 Föreningens Ändamål och verksamhet.
  Föreningens ändamål är att sprida samt främja den orientaliska kulturen i Sverige genom att anordna kurser i orientalisk dans, träna rytmik, musik tolkning, ordna uppvisningar, fika/mingel kvällar. Ett sätt att bygga broar mellan olika kulturer och språk.

  Föreningen ska utan ekonomisk vinning samla intresserade till danskurser och ordna uppvisningar i välgörande syfte.  Detta skall ske under trevliga, kvalitativa och ordnade former.
  Föreningen ska vara öppen för alla människor som intresserar sig för den Orientaliska kulturen.
  Kurserna och uppvisningar ska ske under två olika terminer varje år, om inte annat önskas från medlemmarna.  Dagar och tider anpassas efter medlemmarnas behov och önskemål.

  §3 Föreningens Säte
  Föreningen har sitt säte i Stockholm kommun.
 • 4 Medlemsvärvning
  Föreningen värvar nya medlemmar via sociala medier, e-post  och personlig informationsspridning.

  §5 Medlemskap
  Medlemskap kan beviljas alla personer vilka erkänner föreningens stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen.
  Medlem som ändrar adress eller kontakt uppgifter ska omedelbart meddela styrelsen detta.
  Medlem skall uppträda så att den allmänna ordningen icke störes.

  §6 Medlemsavgift
  Medlemsavgift erlägges till föreningen i enlighet med årsmötets beslut

  §7 Uteslutning
  Medlem som önskar utträda ur föreningen under verksamhetsåret ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Inbetald medlemsavgift kan ej återbetalas om inte det finns särskilda anledningar, som tex sjukdom eller liknande hinder. 

Medlem som inte förnyar sitt medlemskap vid ett nytt verksamhetsår anses därmed ha lämnat föreningen

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala medlemsavgiften, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

 Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet.

 • 8  Styrelsens Uppgifter
  • Styrelsen tar tillvara medlemmarnas intressen och önskemål samt verkar för föreningens framåtskridande i enlighet med dess stadgar.
 • Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och tillgångar och ser till att det används i syfte med föreningens ändamål. 
 • Styrelsen förbereder årsmöte, värvar nya medlemmar samt verkställer de beslut som fattas på årsmötet. De behandlar övriga frågor och förslag som dyker upp under planerade styrelsemöten. 
 • Styrelsen består av minst tre medlemmar,  ordförande, kassör, sekreterare. 
 • 9  Räkneskaper
  Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisnisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast det överenskomna datummet med vald revisor.
 • 10  Revisorer
  Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av utsedd revisor.  Föreningen skall senast tre veckor innan årsmötet överlämna föreningens bokföring till revisorn. Revisorn skall senast en vecka innan årsmötet överlämna sin revisionsberättelse till styrelsen.

  §11  Årsmöte
  Årsmöte skall hållas senast 4 månader efter avslutat räkenskapsår och skall annonseras och skickas ut via mail.
  Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 Följande ärenden skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte.

 • Mötets öppnande
 • Mötets behörighet
 • Dagordningens godkännande
 • Val av mötets ordförande
 • Val av mötets sekreterare
 • Val av person att justera mötets protokoll
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
 • Ekonomisk berättelse för föregående år
 • Revisionsberättelse för föregående år
 • Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
 • Val av årets styrelse 
 • Val av årets revisor 
 • Årets verksamhetsplan och budget samt fastställande av medlemsavgift
 • Under året inkomna frågor och övriga frågor
 • Mötets avslutande
 • 12 Regler för rösträtt och beslutsfattande
  Endast fullt betalande medlem över 15 år äger rösträtt på årsmöte. Styrelsen är beslutsför då 2/3 av  styrelseledamöter deltar vid mötet. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har avgörande röst vid lika röstetal. 
 • 13  Regler för ändring av Stadgarna
  För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst  2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.
 • 14  Upplösning av Föreningen
  För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst  2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till välgörenhet.
  Årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistering av föreningen